Verksamhetsredovisning 2015

Redovisning till Östhammars kommun angående

verksamheten i Alunda Utvecklingsgrupp under år 2015

 

Alunda Utvecklingsgrupp vill här lämna redovisning över den verksamhet som bedrivits under år 2015.

Medlemmar i Utvecklingsgruppen och ansvarsområden.

Huvudfrågorna under år 2015.

Verksamheten kan indelas i följande huvudgrupper :

 • Sammankomster med kommunledning och andra Utvecklingsgrupper
 • Utvecklingsgruppen har haft 7 protokollförda sammanträden
 • Överläggningar har skett med Bygg-och miljöförvaltningen, Tekniska kontoret, fritidskontoret, MEX-gruppen, Trafikverket, Räddningstjänsten och Socialförvaltningen
 • Under året har 13 skrivelser och yttranden översänts till olika enheter
 • Utveckling av ny hemsida
 • Kontakter med föreningar i bygden
 • Medlemmarna i Utvecklingsgruppen arbetar med sina ansvarsområden

Anvisade ekonomiska medel har använts enligt följande:

 • Konsultkostnader för skapande av ny hemsida: 10407:- kronor
 • Förplägnad vid allmänna möten och vid överläggningar: 767:- kronor
 • Annonseringar, porton, resor: 5689:- kronor

Summa:         20000:- kronor

Sammanfattningsvis kan anges:

 • År 2015 har varit ett aktivt år i Utvecklingsgruppen med bearbetning av många frågor
 • Bostadsbyggandet har kommit igång och seniorbostäder har byggts
 • Ombyggnaden av väg 288 är klar med en trevlig invigning som följd
 • Planläggning av nya tomtområden är påbörjad
 • Hemsidan är färdigställd
 • Projektet "Hälsans hus" pågår

Viktiga pågående akuta ärenden som kvarstår under 2016:

 • Mark för byggande av ny vårdcentral
 • Planering av mark för bostadsbyggande
 • Utökad pendlarparkering
 • Beläggning av GC-väg mellan Spånga och Alunda
 • Bättre resurser till räddningstjänsten
 • Förbättring av uppfart från gångtunnel

Årsredovisningen fastställd på möte den 4 februari 2016

 

 

För Alunda Utvecklingsgrupp

Yngve Jordeby, Ordförande

Skrivet 20160204