Alundas historia och utveckling

Alunda är en gammal kulturbygd som utvecklats från ett forntida bondesamhälle till ett modernt samhälle med god allmän service och mycket bra kommunikationsmöjligheter.

 

Minnesmärken från den gamla kulturåldern är de 5000 kända fornlämningar som finns i bygden (Enligt Nationalencyklopedien). De mera kända minnesmärkena i bygden är de runstenar från 1000-talet son finns på vreten utanför Alunda kyrkogård.

 

Alunda kyrka är till vissa delar från 1200-talet. Den har successivt med bygdens utveckling utbyggts och har sin nuvarande stora utformning från 1700-talet.

 

Intill Alunda samhälle står minnesmärket ”Alundagossen” som sattes upp i samband med Alundas 700-årsjubileum år 1991. Minnesmärket markerar ”Alundavisan” som är en gammal Uppländsk folkmelodi, och utgör ett intressant inslag i den kulturella utvecklingen i bygden.

 

Näringslivet har utvecklats från det gamla bondesamhället, till dagens serviceinriktade näringsliv. Ortens hantverksliv grundades i slutet av 1800-talet då ett tjugotal hantverkare etablerade sig på Foghammarsområdet i samband med att städernas hantverksskrå upphörde. I dag finns olika typer av hantverks- och serviceföretag, vilket utgör en god service för boende och verkande i bygden. Jordbruket utgör fortfarande en viktig näring i bygden, och skapar genom sin verksamhet ett öppet och vackert landskap för oss alla.

Alunda har av lång tradition ett omfattande föreningsliv. Detta grundades på 1800-talet då frikyrkoverksamheter med olika inriktningar och nykterhetsrörelsen grundades i Alunda. I dag finns idrottsföreningar med olika inriktningar och föreningar för olika intresseområden.

 

Kommunikationer har alltid varit viktiga för en bygds utveckling. Ett viktigt steg i Alundas kommunikationer var när järnvägen Uppsala – Alunda öppnades som smalspårig järnväg år 1921. På 1960-talet upphörde järnvägstrafiken på grund av att person- och godstrafiken överflyttades till vägarna som då utbyggts till snabba förbindelseleder. I dag finns mycket goda kommunikationsmöjligheter med väg 288 genom bygden.

 

Alunda var tidigare en egen kommun med egen organisation. För att samverka med närliggande församlingar bildades Olands storkommun med huvudorten Alunda. Sedan 1973 tillhör Alundabygden Östhammars kommun med kommunkontoret i Östhammar. I Alunda finns flera kommunala serviceenheter för servicebehovet i bygden.

 

För att främja utvecklingen i bygden och skapa kontakter mellan medborgare och kommunledningen i Östhammar skapades år 2001 Alunda Utvecklingsgrupp. Ett av sätten att skapa kommunikationer mellan människor är denna hemsida. Vi hoppas att denna historiska beskrivning skall ge en god bakgrund till Alundas utveckling.