ATTRAKTIVA & LEVANDE ORTER

upplandsbygd_eu-flagga_europeiska_jordbruksfonden

Projektet Attraktiva och levande orter är ett samarbetsprojekt för tätortsutveckling där alla är välkomna!

Vi vill samarbeta med: ortsbor, föreningsliv, näringsliv, utvecklingsgrupper, besöksnäringen, tjänstemän, politiker, fastighetsägare, ungdomar och inte minst våra lokala eldsjälar.
Här är alla välkomna till engagemang för den egna orten. Du med!

Följ projektet på Facebook här

Även här hittar du aktuell information om projektet och möten:

Vill du engagera dig i någon fokusgrupp, starta en ny eller vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Micaela Zackrisson, handelsutvecklare Företag i samverkan, om du vill veta mer, har idéer eller vill engagera dig i arbetet på din ort!
micaela@foretagisamverkan.se, 070-742 82 28.
Ni kan också vända er till:
Henrik Sundin, Östhammars kommun,
070-346 6003 Henrik.Sundin@osthammar.se
Sue Lifvendahl, administratör i projektet.
073-942 0564, sue@foretagisamverkan.se
Vi välkomnar dig, dina idéer och ditt engagemang!

Vad är målet med projektet? 

Projektet handlar om att utveckla platser, stråk, event och ortens varumärke tillsammans med lokala aktörer och Östhammars kommun.  Vi vill kunna känna stolthet och trygghet för platsen där vi bor och nu kan vi tillsammans hjälpas åt att utveckla orten ännu mer, för ingen annan gör det åt oss.

Vad kan jag bidra med?

Kan vi hjälpas åt med våra idéer och visioner för platsen där vi bor och arbetar?  Många av oss har många goda idéer som kan sättas in i en gemensam målbild tillsammans med andra aktörer från orten. Allt kanske inte kommer att kunna genomföras men vi kan i alla fall lyfta fram våra möjligheter för platsen tillsammans. Alla visioner och planer för en plats sker i samarbete med Östhammars kommun. Henrik Sundin som är utemiljöansvarig inom Östhammars kommun, deltar på de flesta mötena tillsammans med den lokala ortsamordnaren.
Ett bredare samarbete kan skapa en växel till för platsen, oss boende och för våra besökare.
Du är så viktig!

Fokusgrupper
Vi har nu möjlighet att hjälpas åt i s.k. fokusgrupper. En fokusgrupp kan bestå av olika aktörer från den privata-, ideella- och den offentliga sektorn. Alla är lika välkomna och tillsammans blir vi så mycket starkare. Till ett möte i en fokusgrupp kan du bara komma och lyssna om du vill. Du kommer inte få några arbetsuppgifter, allt är naturligtvis frivilligt! Med du kanske bidrar med en ide eller ett hejarop! Det betyder mycket!

 

FOKUSGRUPPER I ALUNDA

fysisk

Österbergs Plats

Den lilla gräsplätten intill ICA:s parkering var det första delprojektet som fokusgrupp Fysisk Miljö Alunda genomförde. Det som från början var en tråkig liten gräsplätt, är idag en liten oas. Den stensatta ytan med spaljéer, blomlådor och bänkar har blivit en välkomnande entré till Alunda centrum och en trivsam plats för en stunds vila.
Samarbetspartners: Östhammars kommun, Utvecklingsgruppen, Alunda företagarförening och lokala eldsjälar.

rondell

Alundas utvecklingsgrupp har arbetat med målet att sätta Alunda på kartan genom en historisk utsmyckning i form av ”Alundaälgen”. En symbol för bygden i samband med ombyggnaden av 288an.

De tre älgarna tillverkades av den lokala konstsmeden Christer Grundström.

Rondellen är upplyst och pryds av låg och marktäckande växter.
Klart 2017.

Alundaälgen är en älgfigur i form av en yxa som hittades i en myr i Norrlövsta, norr om Alunda. Älgfiguren som är en ceremoni yxa i grönsten har daterats till yngre stenåldern, ca 4000 år gammal. Alunda älgen förvaras idag på Statens Historiska Riksmuseum.

Visioner:
Alunda ska vara en trivsam och trygg ort att leva och bo på. Fokusgruppen arbetar därför med dekorativ belysning av träd, konstverk och platser, men även med att belysa mörka ställen, för att få dem att kännas tryggare.
Här ingår även delprojektet Foghammarsbron.

Det här planerar vi att göra:
Belysning av träd på Centrumvägen under hösten.
Ta fram ett förslag på belysning till Österbergs Plats.
Skissa ett förslag på utökad belysning i lekparken, Torpvägen.

Vi samarbetar med:
Östhammars kommun, Utvecklingsgruppen, Alunda företagarförening, Polisen och lokala eldsjälar.


Visioner:
Tanken på en allé från kyrkan till rondellen, har funnits med en längre tid som en vision inom fokusgrupp Alunda Fysisk Miljö. Träden skulle markera entrén till centrum och ge ett trivsammare intryck.

Det här planerar vi att göra:
Trafikverket har godkänt förslaget och nu har fokusgruppen i samråd med markägaren, lämnat ett förslag på att plantera en rad med träd längs med ena sidan på väg 288:an.

Vi samarbetar med:
Östhammars kommun, Utvecklingsgruppen, Alunda företagarförening och lokala eldsjälar.

 


Visioner:
I slutet av skidbackens förlängning har det funnits ett vindskydd och en grillplats, sedan många år, som har varit välbesökt av främst barnfamiljer. Vindskyddet är i dagsläget i fritt fall och fyller ingen funktion. Grillplatsen består idag av endast en stor cement ring.
Nu har det bildats en fokusgrupp för grillplatsen vid skidbacken, som är villiga att rusta upp faciliteterna.

Det här planerar vi att göra:
Komplett grillplats med 1st. eldstad och 4st. bänkar har köpts in genom Östhammars kommun. Vindskydd kommer att byggas i lösvirke. Fokusgruppens deltagare medfinansierar detta med eget ideellt arbete. Behandling av grillplatsmaterial, målning av vindskydd och iordningställande av underlag samt montering av levererat lösvirke.

Vi samarbetar med:
Östhammars kommun, Alunda Alpina, Utvecklingsgruppen, Alunda företagarförening och lokala eldsjälar.

 


Visioner:
Fokusgruppen hade en vision om att belysa den gamla stenvalvsbron ”Foghammarsbron” över Olandsån. Deras idéer fick medhåll och det är nu klart att bron kommer att ljussättas under året. Bron kommer att belysas från båda hållen med ett vitt sken.

Det här planerar vi att göra:
Röja sly kring platsen, måla rostigt broräcke och ny beläggning på vissa av ytskikten på bron.
Ljussättning av ett större träd intill den gamla bron.

Vi samarbetar med:
Östhammars kommun, Olands Hembygdgille, Alunda företagarförening och lokala eldsjälar.

Mer information om projektet

Här kan du läsa mer om projektet  Attraktiva och levande orter i Östhammars kommun :
Företag i Samverkan

 

vit

 

 

vit

 

 

vit

 

 

vit

 

 

 

 

 

vit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vitloggor